Rapportage Projectresultaat

Deze uitgebreide rapportage geeft een totaalbeeld van de projectbesteding, het resultaat en de stand van het onderhandenwerk (OHW).

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In hoofdlijnen geeft deze rapportage je op vier niveaus inzicht:

 • Projectbesteding
  Hoeveel uren en kosten zijn er besteed? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het budget?

 • Resultaat
  Hoe verhoudt de gefactureerde omzet zich tot de kosten die gemaakt zijn van uren en inkoop?

 • Omzet + verwachte omzet
  De totale waarde van de gefactureerde omzet en de omzet die nog verwacht wordt.

 • Waarde van het onderhandenwerk (OHW)
  De waarde van het OHW geeft inzicht in de uren/kosten die besteed zijn in verhouding tot de gefactureerde omzet. Een positief OHW betekent: er zijn meer uren / kosten besteed, dan er aan omzet is gefactureerd. Een van de belangrijkste kolommen om in de gaten te houden dus!

Bepaal je selectie 

Standaard worden alleen de actieve projecten getoond waarbij factureren ingesteld staat op 'Ja'. Interne projecten worden hier dus nooit getoond.

Het filter bovenaan de pagina geeft je uitgebreide mogelijkheden om je selectie te bepalen.

Een korte toelichting op deze filtermogelijkheden:

 • Onderhandenwerk
  Geeft alleen de projecten weer met een positief of negatief saldo OHW. Een positief saldo OHW betekent: er zijn meer uren/kosten besteed dan gefactureerd.

 • Mijn bedrijven
  Alleen beschikbaar indien er meerdere bedrijfsprofielen actief zijn.

 • Team
  Geeft alleen de projecten weer waarbij het geselecteerde team is toegevoegd aan het project.

 • Projectleider
  Geeft alleen de projecten weer van de geselecteerde projectleider.

 • Factuurmethode
  Haalt alleen de waarde op van diensten met de geselecteerde factuurmethode.

De datum rechtsboven bepaalt de peildatum van de selectie. Oftewel: haal alle totalen op tot en met de geselecteerde datum. Belangrijk: op het moment dat er rechtsboven een datum wordt gekozen die buiten de begin- en einddatum van het project ligt, wordt het project niet getoond in de rapportage.

Voorbeeld:

Begindatum project: 01-01-2021 & einddatum project: 31-12-2021. Als je hier een peildatum van 31-12-2020 selecteert, wordt het project niet getoond. Ongeacht of het project actief is of niet.

Goed om te weten: binnen Simplicate kennen we geen 'Datum vanaf' omdat projecten op elk moment (ook over meerdere jaren heen) kunnen aanvangen.

Een toelichting op alle kolommen

De rapportage legt de focus op het OHW en de omzet die nog verwacht wordt. Daarom wordt de pagina altijd rechts geopend en kun je naar links scrollen voor meer inzicht.

De rapportage Projectresultaat bestaat uit een aantal delen, je herkent deze aan de kleur van de lijn bovenaan de kolomtitel:

 • Groen: Uren

 • Oranje: Kosten

 • Paars: Resultaat

 • Blauw: Omzet

Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd hoe de waarde per kolom tot stand komt.

UREN

Uren | budget

Dit is het totaalbedrag van alle gebudgetteerde uren. 

Uren | besteed

Dit is het totaalbedrag van alle uren die geboekt zijn t/m vandaag. Hierbij geldt: aantal uren x verkooptarief. 

Uren | gepland

Dit is het totaalbedrag van alle uren die geboekt zijn na vandaag. Hierbij geldt: aantal uren x verkooptarief.

Uren | correcties

Dit is het totaalbedrag van alle correcties op uren die hebben plaatsgevonden. 

Uren | restant budget

Deze kolom geeft het restant weer van alle gebudgetteerde uren. Uren die besteed zijn op een dienst zonder budget in euro's tellen hierin niet mee.
De formule is: totaal budget van uren in euro's - uren besteed/gepland/gecorrigeerd in euro's op een gebudgetteerde dienst.

KOSTEN

De eerste drie kolommen van de kosten hebben betrekking op het budget.

Inkoop | budget

Dit is het totaalbedrag van wat er aan inkoop is gebudgetteerd op alle diensten.

Inkoop | marge

Dit is het totaalbedrag wat aan marge is ingesteld op alle gebudgetteerde inkoop. Vaak is dit een percentage als opslag op de inkoop.

Inkoop | verkoopbudget

De gebudgetteerde verkoopwaarde van alle inkoop.
De formule is: totaal budget van alle kosten + totaal van de marge

De volgende kolommen hebben betrekking op de besteding van kosten en hoe zich dit verhoudt tot het budget.

Inkoop | besteed

Dit is het totaalbedrag van alle kosten die zijn geboekt op projecten. 

Inkoop | gerealiseerde marge

Dit is het totaalbedrag van de marge die is gehanteerd bij de inkoopboeking. Let op: deze gerealiseerde marge geldt alleen bij diensten o.b.v. nacalculatie. Bij een vaste prijs / abonnement is de marge namelijk al verrekend in de prijs van de dienst.

Goed om te weten: de marge zou kunnen afwijken van de gebudgetteerde marge, omdat dit bij het boeken kan worden beïnvloed.

Inkoop | restant budget

Deze kolom geeft het restant weer van alle gebudgetteerde inkoopkosten.
De formule is: totaal van het inkoopbudget - de bestede inkoop.

Inkoop | gerealiseerde verkoopprijs

Deze kolom geeft het totaal van de doorbelaste inkoop weer.
Let op: deze gerealiseerde verkoopprijs geldt alleen wanneer de inkoop op basis van nacalculatie kon worden doorbelast. Bij een vaste prijs / abonnement is de inkoop namelijk al verrekend in de prijs van de dienst.


RESULTAAT

Huidig resultaat | Brutomarge

Deze kolom geeft het totaal van de gefactureerde omzet weer, verminderd met de inkoop die is besteed.

Huidig resultaat | Kostprijs MDW

Deze kolom geeft de kosten weer van alle uren die door medewerkers besteed zijn. De kostprijs is de prijs per uur die op het rooster van de medewerker is vastgelegd.

Huidig resultaat | Projectresultaat

Een van de belangrijkste kolommen die inzicht geeft in de gezondheid van je projecten. Het laat het totaal van de gefactureerde omzet zien, verminderd met de kosten van inkoop en uren.
De formule hiervoor is: Omzet gefactureerd - Inkoop besteed - Kostprijs medewerker

OMZET en OHW

Omzet verwacht

Deze kolom geeft het totaal weer van de gefactureerde omzet + de nog te verwachte omzet. De waarde die getoond wordt is afhankelijk van de factuurmethode. Hieronder een toelichting wat je per factuurmethode als waarde kunt verwachten: 

 • Nacalculatie
  Geeft de totale waarde weer van alle bestede uren, of (indien het urenbudget hoger is dan de besteding) wordt de waarde van de gebudgetteerde uren getoond. Het is dus altijd de hoogste waarde van bestede uren / budget uren.

 • Vaste prijs
  Geeft de totale waarde weer van alle vaste prijzen, zowel gefactureerd als nog te verwachten omzet.

 • Abonnement
  De gefactureerde + verwachte omzet van een abonnement wordt alleen getoond wanneer de einddatum van een abonnement gevuld is. Zonder einddatum is namelijk niet te bepalen hoeveel omzet er te verwachten is.

De waarde laat dus niet zien wat er nog verwacht wordt aan omzet, maar vooral de waarde van de dienst.

Omzet gefactureerd

Deze kolom geeft het totaal weer van de gefactureerde omzet tot en met de ingestelde peildatum.

OHW

De kolom OHW geeft aan wat je nog aan omzet kunt verwachten.

De hoofdformule van de OHW waarde is: alle bestede uren en correcties + de bestede inkoop - de gefactureerde omzet.

Belangrijk: dit geldt in elk geval voor alle diensten op basis van nacalculatie. Wanneer de dienst op basis van vaste prijs / abonnement wordt gefactureerd, kan de waarde van het OHW afwijken:

Vaste prijs

 • Het OHW van een vaste prijs is nooit groter dan de prijs die is afgesproken. Immers: de meer bestede uren kun je niet meer factureren en zijn voor eigen rekening.

 • Wanneer de vaste prijs volledig is gefactureerd en de totale waarde van de geschreven uren is groter of gelijk aan de vaste prijs, dan is het OHW per definitie: 0 euro.

 • Wanneer op een dienst geen uren en/of kosten geregistreerd kunnen worden, bijvoorbeeld een dienst 'Korting', dan levert de gefactureerde omzet nooit OHW op. Immers: er is geen werk te verrichten, dus er is ook geen OHW.

Abonnement

 • Wanneer de verwachte omzet bekend is (alleen mogelijk als het abonnement een einddatum heeft), dan zal de waarde van het OHW nooit groter zijn dan de abonnementsprijs die is afgesproken. Immers: de meer bestede uren kun je niet meer factureren en zijn voor eigen rekening.

 • Wanneer de verwachte omzet niet bekend is (het abonnement heeft geen einddatum), dan geldt de normale OHW-formule zoals hierboven vermeld.

Niet laden van de rapportage projectresultaat

Mocht de rapportage projectresultaat niet laden dan zal er een foutmelding ontstaan die aangeeft dat het laden van deze rapportage niet lukt. In dat geval heb je de mogelijkheid om deze rapportage te exporteren.

Een bestand is gereed om te exporteren op het moment dat de cache volledig is geladen. Dit is te herkennen aan de datum die in een gevuld oranje blok staan, hieronder een voorbeeld daarvan:

Als de cache is opgebouwd dan kun je het bestand exporteren. Wanneer het blokje nog niet volledig is gevuld wordt de cache nog opgebouwd. Je zult dan moeten wachten totdat deze volledig is geladen zoals bij 'cache opgebouwd'.

Als de cache is opgebouwd kun je het bestand exporteren. Exporteren doe je door te drukken op 'Exporteren'.

De gegevens zullen dan worden omgezet in een extern bestand die wel te openen is. Zodra de export is afgerond zul je een notificatie ontvangen en kun je het bestand downloaden.

Was dit een antwoord op uw vraag?