De waarde van het OHW geeft inzicht in de uren/kosten die besteed zijn in verhouding tot de gefactureerde omzet.

 • Een positief OHW betekent: er zijn méér uren / kosten besteed, dan er aan omzet is gefactureerd. Er is dus werk verricht, wat nog niet is gefactureerd.

 • Een negatief OHW betekent: er is méér gefactureerd, dan er aan uren / kosten besteed is. Er moeten waarschijnlijk dus nog uren / kosten gemaakt worden.

Idealiter ligt het onderhanden werk zo dicht mogelijk bij nul, in elk geval zo laag mogelijk.

Deze overzichtspagina geeft in KPI en tabelvorm de volgende informatie weer:

 • Totale waarde van bestede uren per relatie, per project

 • Totale waarde van gecorrigeerde uren en kosten

 • Totale waarde van bestede kosten (inkoop)

 • Totale waarde van gefactureerde omzet

 • Saldo van het OHW

De rapportage kan op twee manieren weergegeven worden:

 1. Per project

 2. Per dienst (laat de waardes per project ook uitgesplitst per dienst en omzetgroep zien)

Je bepaalt de weergave middels de 'toggle' bovenaan de pagina:

De waardes bovenaan de pagina zijn de totalen van kolommen in de tabel eronder. Voorbeeld: je ziet een totaal aan uren besteed van 616.014 euro. Dit bedrag vind je uitgesplitst per project terug in de tabel eronder met de gelijknamige titel: Uren besteed.


LET OP: de rapportage laat alle data t/m vandaag zien. Toekomstig geregistreerde uren worden dus niet getoond, wat ook logisch is: dit is immers (nog) geen OHW.


Hieronder vind je per KPI / gegeven een toelichting op de weergegeven informatie.

Uren besteed

Dit is de totale verkoopwaarde van alle uren die geregistreerd zijn in de geselecteerde periode. Toekomstige uren worden hierin niet meegeteld.

Hierbij geldt: aantal uren x verkooptarief.

Let op: uren geregistreerd o.b.v. nacalculatie, waarbij het vinkje 'factureren' achter desbetreffende urensoort niet staat aangevinkt, worden niet meegenomen in 'uren besteed' in deze rapportage.

Uren gecorrigeerd

Dit is het totaalbedrag van alle correcties die op uren hebben plaatsgevonden. Corrigeren kan zowel positief als negatief. Deze waarde laat de som van alle correcties zien.

Feitelijk gezien is de som van de kolommen Uren besteed en Uren gecorrigeerd dus de waarde van uren die je verwacht te factureren.

Kosten besteed

Dit is het totaalbedrag van alle kosten die zijn geregistreerd inclusief de marge die op de kostensoort is ingesteld. Oftewel: de verkoopwaarde van alle kosten.

Voorbeeld: je huurt iemand in voor 1000 euro en belast dit door voor 1200 euro. Je marge is 20%. Dit heb je ingesteld op de kostensoort van de betreffende dienst op het project. Wanneer je nu een inkoopfactuur van 1000 euro in Simplicate boekt, levert dit een Kosten besteed waarde op van 1200 euro. Zou je 500 euro ingekocht hebben, dan zou de Kosten besteed waarde 600 euro zijn.

Voorbeeld 2: je gebruikt kosten per eenheid voor de doorbelasting van het aantal verwerkte loonstroken. Je rekent 10 euro per strook en boekt een kostendeclaratie van 10 stuks. De 10 geboekte loonstroken levert een Kosten besteed waarde op van 100 euro. (Ook op kostendeclaraties per eenheid kun je overigens een marge instellen.)

De formule voor de waarde Kosten besteed is dus: geregistreerde kosten + evt. ingestelde marge = totaal kosten besteed

Gefactureerd

Dit geeft de som weer van alle gefactureerde omzet over de gekozen periode. Dit bedrag is inclusief eventuele creditnota's.

Goed om te weten:

 • Bedragen die getoond worden zijn altijd exclusief btw en bevatten alleen facturen die vanuit Simplicate verstuurd zijn.

 • Periodes worden bepaald door de factuurdatum (dus niet de eventueel afwijkende boekingsdatum)

Saldo OHW

Het saldo OHW geeft het verschil aan tussen de uren + kosten die zijn besteed en hetgeen gefactureerd is. De hoofdformule van het de OHW waarde is:

De verkoopwaarde van alle bestede uren (+ evt. correcties) + de verkoopwaarde van bestede inkoop (+ evt. correcties) - de gefactureerde omzet.

Het laat dus precies zien of je gefactureerde omzet in lijn ligt met de uren en kosten die inmiddels besteed zijn.

Wat zegt de OHW waarde jou als dienstverlenende onderneming?

Een positief OHW

Een positief OHW betekent: er zijn méér uren / kosten besteed, dan er aan omzet is gefactureerd. Conclusie:

Er is dus werk verricht, wat nog niet is gefactureerd. Houd deze waarde dus goed in de gaten, want als dit te laat gesignaleerd wordt levert dit minder bereidheid op bij de klant om deze uren/kosten te betalen.

Een negatief OHW

Een negatief OHW betekent: er is méér gefactureerd, dan er aan uren / kosten besteed is. Conclusie:

 • Er moeten zeer waarschijnlijk nog uren / kosten gemaakt worden, waar de klant reeds voor betaald heeft.

 • Of: de opdracht is gunstig uitgevallen en de klant heeft hier meer voor betaald dan daadwerkelijk besteed is.

TIP en ADVIES

Idealiter ligt de waarde van het onderhanden werk zo dicht mogelijk bij nul. In elk geval zo laag mogelijk, zodat de uren- en kostenbesteding optimaal gedekt worden door verkoopfacturen.

Voorbeeld OHW berekening

In dit voorbeeld werken we de berekening van het OHW saldo uit.

Op bovenstaand project is een totale verkoopwaarde aan uren (uren x verkooptarief) geregistreerd van 50.675 euro. Hier heeft een positieve correctie op plaatsgevonden van 1.200 euro. De totale verkoopwaarde van uren bedraagt dus: 50.675 + 1.200 = 51.875 euro.

Er zijn kosten besteed, waarvan de verkoopwaarde (inkoop + marge) 5.000 euro is. De kosten zijn niet afgeboekt dus er is geen correctie van toepassing. De totale verkoopwaarde van uren + kosten bedraagt dus: 51.875 + 5.000 euro = 56.875 euro

Hiervan is inmiddels 104.800 euro gefactureerd. Oftewel: het OHW bedraagt:

56.875 - 104.800 = -47.925 euro

Conclusie: er is 47.925 euro meer gefactureerd dan er momenteel aan uren + kosten besteed zijn. Er zal dus nog werk verricht moeten worden, of het project is zeer gunstig uitgevallen. Alleen niet voor de Gemeente Utrecht.

Was dit een antwoord op uw vraag?